Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Järnväg

Hasopor - när lätt måste bära tungt

Liksom vägar sträcker sig järnvägen i Sverige över områden med svåra markförhållanden. För att minska stora utgrävningar kan Hasopor skumglas användas både under armeringsskiktet och som frostskyddsskikt.

För att minska bankonstruktionens vikt används Hasopor som fyllning i mitten av konstruktionen. Hasopor har hög stabilitet och tål mycket påfrestningar under lång tid. Beräkningar ska säkerställa att tåg och tågtrafik inte belastar mer än vad fyllningen tål. Toppen av fyllningen får inte vara högre än 0,6 meter under formationsplanet. Ett förstärkande lager av sten läggs på formationsplanet.

Tekniska föreskrifter rekommenderar att täcka hela Hasopor-fyllningen med fiberduk, lägsta klass 3. Sidosluttningarna täcks med ett lager med en minsta tjocklek på 600 mm. Tack vare Hasopors höga lutningsvinkel uppfylls detta krav lätt. Vid höga fyllningar över tre meter ska tjockleken ökas ytterligare och fyllningens inre stabilitet bedömas.

Hasopor för järnvägsbyggen
Hasopor för järnvägsbyggen

Tunnelbanor och spårvagnslinjer

Hasopor har kanske nått ännu större prevalens på alternativa järnvägstransportsystem, såsom tunnelbanar och spårvägar.

En viktig anledning till detta är att Hasopor är snabb och effektiv att bygga med, vilket har visat sig vara väsentligt i tätorter. Många gånger har byggarbetsplatserna dålig tillgänglighet och är till besvär för stadsmiljön och andra trafikanter på vägar, cykelvägar och trottoarer. Därför finns det ett krav på att byggarbetsplatserna ska vara så miljövänliga som möjligt, ofta fossilfria, och det finns krav på ett effektivt genomförande. Under marken finns ofta ett nätverk av anläggningar för el, internet, fjärrvärme, vatten och avlopp som också måste beaktas.

Med en låg bulkvikt är Hasopor lätt att transportera och snabb att lägga ut. Detta trots hårda miljökrav och komplexa byggarbetsplatser.

Stationer och annan järnvägsinfrastruktur

Ett annat område, relaterat till järnvägar och andra järnvägssystem och som går utöver själva körbanan/järnvägen, är all infrastruktur relaterad till järnvägsdrift. Uppdrag relaterade till detta har ökat i omfattning de senaste åren.

Som ett resultat av moderniseringen av spår och tågsätt har även tågsättens storlek ökat. Det innebär att nya verkstäder måste byggas, och flera äldre stationer måste utöka storleken på sina plattformar. Av den anledningen är det särskilt på järnvägsstationerna som Hasopor har märkt en ökad efterfrågan.

Järnvägsstationer är utrymmeskrävande, ofta med många perronger, och placeras därför på rymliga, plana ytor med lerjord på många ställen. Hasopor består av 20 % glas och 80 % luft med en lös bulkvikt på 180 kg/m³, och möjliggör byggande på dåliga markförhållanden. Hasopor har dessutom ett lågt jordtryck mot plattformens bärande väggar som löper mot rälskorridorerna. Naturligtvis ställs även krav på effektiv utläggning för att inte påverka tågtrafiken negativt – och det på relativt smala perronger med svårframkomlighet för entreprenadmaskiner.

Andra användningsområden inom infrastruktur