Hasopor skumglas logotyp black
Göta kanal 2.0

Framtidssäkrat med skumglas

Göta kanal 2.0 är det renoveringsprojekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden, så att den även fortsättningsvis ska vara en tillgänglig och säker kanal. Renoveringsprojektet inleddes 2016 efter omfattande arbete med att inventera, riskbedöma och kostnadsberäkna renoveringsbehov som uppstått efter att kanalen under en lång tid haft ett eftersatt underhåll.

En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214), och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. De renoveringar som hittills genomförts har varit omfattande, komplexa och krävt goda samarbeten med levererande företag i allt från analys till slutbesiktning.

Projektet Göta Kanal 2.0

Projektet i Söderköping med en ny kanalbank, som sträcker sig mellan Tegelbruket och Mem, är den hittills största åtgärden inom ramen för Göta Kanal 2.0, och har inneburit ett mycket krävande geotekniskt arbete. Genomförandet sker i etapper och beräknas avslutas i mars 2019. Projektet består i att schakta bort den befintliga kanalbanken och därefter bygga en ny med en kärna av lättfyllning. Som tätning mot kanalen används ett system av skyddsdukar, gummiduk och speciallera.

Göta kanalbolags VD, Roger Alsäter, är mycket nöjd med att projektet är igång och en bra bit på väg.

– Vi är väldigt glada över att projektet äntligen är igång eftersom det här varit ett bekymmer i många år. Lättfyllning är en ny metod för oss men vi ser det som en bra och hållbar lösning eftersom vikten är av vital betydelse, säger han.

Göta kanal 2.0 - Tegelbruket och Mem
Göta kanal 2.0 med ny kanalbank mellan Tegelbruket och Mem

Entreprenören

SM Entreprenad är ett företag i Söderköping och Nyköping, med över 60 års erfarenhet inom anläggningsbranschen. Bolaget opererar främst i Östergötland och Sörmland, men utför även entreprenader i övriga landet. SM Entreprenad har under de senaste fyra åren genomfört olika projekt på uppdrag av Göta kanalbolag.

Lars Preuschhof är platschef hos SM Entreprenad och ansvarig för genomförandet av den pågående första etappen av kanalrenoveringen i Söderköping.

– Upphandlingen innebar att vi tillsammans med geoteknikerna Axel Hallin och Märta Lidén på Sweco Civil i Linköping, hade i uppgift att skapa en unik lösning givet de förutsättningar som gavs för entreprenaden.

– Kanalbanken ska höjas, den ska motstå höga krav på tryck, och sättningar får uppgå till högst 10 cm under en period på 40 år, berättar Lars.

– Vi har flygskannat hela kanalområdet och därefter konstruerat hela projektet i 3D. Tekniken ger oss effektivitet och noggrannhet, alla maskiner är utrustade med 3D-instrumentering vilket resulterar i både hög precision och engagerade maskinister, fortsätter han.

Lars Preuschhof beskriver entreprenadens produktionseffektivitet i tre huvuddrag:

  • Skumglas 200 löpmeter/vecka (480 m3 per dag).
  • Gummiduk, skyddsduk och geonät 150 löpmeter/vecka.
  • Strandskoning och överbyggnad 150 löpmeter/vecka.

– Allt i har planerats in i minsta detalj och projekttempot är högt. Etappmålet 1 100 meter är säkerställt och vi når sannolikt 1 300 meter när projektfas ett avslutas i mars, säger Lars.

Skumglaset har överträffat mina förväntningar, det har bättre stabilitet och brantare friktionsvinkel än väntat. Materialet är dessutom smidigt att jobba med och kompakteringsutfallet stämmer väl överens med beräkningarna.

Problemställningar

– Problemet är att kanalbanken fram till nu haft samma nivå som vattnet. Den har på grund av dåliga geotekniska förhållanden sjunkit över tid vilket inneburit att vattnet slutligen flyter över banken. Med nästan 20 meter lös lera under kanalvallen och omkringliggande mark bestående av gammal sjöbotten, behövdes en konstruktion med fokus på låg vikt för att den nya banken inte skulle riskera att sjunka. Nu höjer vi kanalbanken 60 cm, och det möjliggörs inte minst tack vare skumglasets låga vikt och skarpa rasvinkel, berättar Lars Preuschhof.

Göta kanal torrlagd
Göta kanal är torrlagd under vinterhalvåret, vilket är en förutsättning för genomförandet av entreprenaden.

Om produkten

– Skumglaset har överträffat mina förväntningar, det har bättre stabilitet och brantare friktionsvinkel än väntat. Materialet är dessutom smidigt att jobba med och kompakteringsutfallet stämmer väl överens med beräkningarna. Vi har rullat fem gånger med CC1200 Dynapac utan vibration och de värden vi fick fram verifierade de uppgifter Hasopor lämnat, säger Lars.

– Vi har ambitioner att jobba med så bra tekniska och miljömässiga material som möjligt, och anser att skumglas tillför mervärden ur hållbarhetssynpunkt, tillägger han.

Föreskrivaren 

Sweco är ett av Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Med 5 600 medarbetare i Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, infrastruktur, vatten & miljö, IT för samhällsutveckling
och industri.

Axel Hallin och Märta Lidén är geotekniker hos Sweco Civil i Linköping, och har genomfört en samlad bedömning av hela kanalen, gällande identifiering av renoveringar som krävde åtgärder.

– Vi granskade vilka brister som fanns, och vilka delar av kanalen de berörde.

– Analyserna resulterade dessutom i en uppskattning av de totala entreprenadkostnaderna för kanalen, och en sammantagen redovisning presenterades för Näringsdepartementet, berättar Axel Hallin.

I den nu aktuella entreprenaden var förutsättningen att återställa lutningen och höjden på kanalvallen, och med krav på betydligt högre säkerhet. Bland skälen för det senare finns kopplingar till andra säkerhetskoncept i samhället, exempelvis tillgänglighet för räddningstjänst vid olyckor eller bränder i båtar.

– Vi granskade inledningsvis olika typer av markförstärkningar som KC-pelare och pålning men kom fram till att problem med stabilitet och sättningar inte gick att lösa kostnadseffektivt med nästan 20 meter lös lera med låg hållfasthet under kanalvallen, fortsätter Axel.

Märta Lidén, som bland annat svarat för beräkningarna i projektet, berättar att när metoden avlastning utkristalliserats, återstod valet av material och framtagandet av en konstruktion med bl a gummiduk, skyddsduk och bentonit, vilket minimerar risken för läckagegenombrott och lyfteffekt.

Så säger vår kund

Lars Preuschhof, platschef SM Entreprenad

Lars Preuschhof, platschef SM Entreprenad
– Skumglaset har överträffat mina förväntningar, det har bättre stabilitet och brantare friktionsvinkel än väntat. Materialet är dessutom smidigt att jobba med och kompakteringsutfallet stämmer väl överens med beräkningarna. Vi har rullat fem gånger med CC1200 Dynapac utan vibration och de värden vi fick fram verifierade de uppgifter Hasopor lämnat, säger Lars. Vi har ambitioner att jobba med så bra tekniska och miljömässiga material som möjligt, och anser att skumglas tillför mervärden ur hållbarhetssynpunkt.

Så här säger geoteknikarna

Märta Lidén och Axel Hallin, geotekniker Sweco Civil Linköping

Märta Lidén och Axel Hallin, geotekniker Sweco Civil Linköping
– Vi har värderat olika lättfyllnadsmaterial. Skumglas uppvisar till skillnad från likartade produkter, mindre förändringar i densiteten över tid. Den låga vikten och höga lastförmågan är andra tekniska fördelar hos materialet. Skumglas är som ett krossmaterial, fast lätt, plus att det går att packa, och är möjligt att återvinna säger Märta. – Vi kunde också konstatera att Hasopor skumglas möjliggör en mindre vägöverbyggnad i jämförelse med andra material, och tack vare geonätet kunde vi minska den ännu mer.

Projektör

Uppdragsgivare

Entreprenör

Metodval

Avlastning

Produktval

Hasopor skumglas

Volym

Sammanlagt etapp 1 och 2 ca 34 000 m3

Liknande projekt

Fornudden

Igelsta Strand

Bålsta

Liseberg

Liseberg

Kretsloppsparken

Alsike Park

Kongahälla

Göta kanal 2.0

Händelö / Malmölandet Norrköping

BoKlok Trosa

Skatepark Nynäshamn

AGA-depån Lidingö