Hasopor skumglas logotyp black
Fornudden

Skumglas i olika nivåer

– Tyresö kommun investerar ca 370 MSEK i projektet, som omfattar ny större skola och idrottshall (inklusive inredning och utrustningar i lokalerna), och ersätter den befintliga Fornuddens skola.

Tyresö kommun Fornudden dron

Dessutom utvecklas också angränsande infrastruktur med gång- och cykelbanor, gator mm. De senare åtgärderna hanteras av Stadsbyggnadsförvaltningen. Därutöver kommer man att upprusta parken i området, man kan säga att kommunen tar ett slags helhetsgrepp i området där det även byggs ett äldreboende, berättar Bernt Eklund, projektchef vid fastighetsavdelningen i Tyresö kommun.

– Vi har fokuserat mycket på energi med stor solcellsanläggning samt analyserat värmelaster och solnedstrålningar, som kommer att resultera i en energisnål byggnad. Projektet beräknas vara färdigställt under mars 2021 och tas i bruk höstterminen 2021, fortsätter han.

PROBLEMSTÄLLNINGAR OCH MATERIALVAL

Bernt Eklund beskriver de förutsättningar och problemställningar som styrde metodval och tillhörande val av fyllnadsmaterial.

– I detaljplanen sattes en grundläggningsnivå på byggnaden för att undvika översvämningar, sättningar och andra problem. Eftersom grundläggningsnivån var högt satt i förhållande till den befintliga marknivån så krävdes följaktligen ganska mycket uppfyllnad. Markförhållandena var så dåliga att det inte skulle fungera med vanliga fyllnadsmassor. Det resulterade i att vi var tvungna att använda lättfyllnadsmaterial i projektet, som utöver själva byggnationen även berörde vägar, gräsytor och ledningsstråk utanför fastighetsgränsen, förklarar han.

– Vi funderade över olika materialval och kom fram till att skumglas var det material som är lättast att arbeta med helt enkelt. Andra lättfyllnadsmaterial, till exempel lättklinker, är betydligt svårare att schakta i. Skumglas var den produkt som passade bäst i det här projektet, konstaterar projektchefen Bernt Eklund.

HUVUDENTREPRENÖREN

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på närmare 57 Mdr SEK och 16 500 medarbetare.

NCC Building Sweden bedriver verksamhet i Sverige och bygger främst bostäder och kontor men även offentliga lokaler, som exempelvis skolor, sjukhus, idrottshallar och kommersiella lokaler. Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten.

Ansvarig platschef vid Fornuddens skola är Mathias Wöhlk, NCC Building AB, Avd. Hus. Tyresö kommun är beställare till NCC, som har en utförandeentreprenad.

METODVAL

Mathias Wölhk förklarar att den geotekniska undersökningen kom fram till att marken inte får överbelastas, och att valet av lättfyllnadsmaterial, som föll på skumglas och Hasopor, beslutades i samband med projekteringen. 

– I vissa fall har det varit nödvändigt att schakta ur marken för att helt enkelt undvika överlastning och sedan applicera skumglas. Man kan säga att vi därigenom ”underlastat” marken för att lösa problemet, förklarar Mathias.

Har Mathias tidigare erfarenhet av skumglas i andra projekt?

– Ja, i ett projekt vid Tollare Torg i Nacka. Skumglas är verkligt lätt att jobba med, i Nacka använde vi det som motfyllning vid ett garage. Det var inte så många andra material att välja på med tanke på att vi inte fick belasta garagestommen. När det gäller Fornudden-projektet tycker jag Hasopor har fungerat kanonbra som leverantör. Vi har tagit emot och hanterat cirka 11 000 mskumglas till och med juni 2019, berättar Mathias.

SKUMGLAS I OLIKA NIVÅER

Vi frågar vad det inneburit att arbeta med skumglaset i olika nivåer och sektioner i projektet samt hur det kan jämföras med andra lättfyllnadsmaterial.

– Att förlägga lättfyllnad i olika nivåer fungerar mycket bra med skumglas. I och för sig kan det också göras med lättklinker men då med skillnaden att man behöver lägga dukar så att lättklinkern packas, det behövs inte med skumglas, klarlägger Mathias.

Mathias förtydligar ”olika nivåer” med att begreppet i det här fallet innebär att man först förlägger skumglas i anvisad maximal tjocklek, därefter sker kompaktering och sedan appliceras ett nytt lager skumglas. 

Har du andra erfarenheter att förmedla när det gäller skumglas?

– Skumglas är ett jättebra material i många avseenden, dock har jag noterat i det här projektet att när larvburna maskiner kör på skumglaset uppstår ett gällt gnisslande ljud vilket i sig inte är ett uttalat arbetsplatsproblem för oss, men det kan störa närboende. Sannolikt beror det på att skumglas är ett oerhört torrt material, fortsätter han.

HÅLLBAR UTVECKLING

Hur ser NCC på skumglas ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv?

– Skumglas är inget okänt material för NCC, tvärtom. Vi använder ju skumglas i andra projekt med goda erfarenheter och när det gäller miljö- hållbarhetsperspektiv så har NCC tidigare granskat materialet och gett klartecken även ur den synvinkeln, konstaterar Mathias. 

– Överlag har Hasopor fungerat jättebra som leverantör och skumglas är ett mycket bra material att jobba med, avslutar Mathias Wölhk.

MARKENTREPRENÖREN

NEKAB, Nordisk Entreprenad och Konsult AB, med säte i Luleå bedriver alla förekommande anläggningsarbeten, geografiskt sett i Mälardalen och från Skellefteå till Kiruna. 

NEKAB är ett förhållandevis ungt företag med en beräknad omsättning innevarande år på cirka 125 miljoner. All anläggningspersonal i projektet är NEKAB´s egen undantaget entreprenadmaskinerna som hyrs in.

Vi träffar Lennart Lindvall, arbetsledare med ett helt yrkesliv inom markarbeten, som berättar om sin första bekantskap med skumglas. 

– Vi utför schakt och förstärkningslager som påbörjades i mars och blir klart under tredje kvartalet 2019. Marken här är ett tidigare parkområde med dålig bärighet och lös lera och vi har schaktat ur ungefär 10 500 mfyllnadsmassor och ersatt dessa med motsvarande volym skumglas. Därutöver pålar vi ungefär 25 meter ner.

OM PRODUKTEN

Har du stiftat bekantskap med skumglas och Hasopor i något tidigare sammanhang?

”En helt ny erfarenhet för mig, och ett spännande material som det varit mycket roligt att komma i kontakt med. Allt har fungerat väldigt bra och samarbetet med Hasopor har varit klockrent”.

– Både materialet och företaget är helt nya bekantskaper för min del, säger Lennart Lindvall.

Så det här är ditt första möte med skumglas? Vad har du fått för uppfattning om materialet?

–  Det är ju ett lättarbetat material som kan hanteras och packas med små medel, det ser onekligen jättebra ut så här långt. När det gäller hur den beräknade volymen skumglas överensstämmer med den slutliga beror en hel del på att ledningar är förutbestämda att ligga i lättfyllnaden, så vi får se hur den faktorn inverkar. Som det ser ut nu är det mycket positivt, förklarar Lennart. 

Kan du berätta hur konstruktionen ser ut och hur mycket skumglas ni har lagt?

– Vi har lagt skumglaset i olika nivåer och jag antar det har att göra med markplaneringen. Man kan säga att vi lagt mellan 80 cm och en meter i genomsnitt. Vi har lagt markduk mellan terassen och skumglaset och sedan mellan skumglas och förstärkningslager. 

Kan du utveckla dina olika erfarenheter av skumglas ytterligare utöver den rationella hanteringen och smidiga kompakteringen?

– I det här fallet är transporterna ganska långa men å andra sidan får vi stora kvantiteter på en gång, det ligger ungefär 120 m3 skumglas på varje bil.  Som jag tidigare sagt så är materialet väldigt lätt att hantera och vi får ut det snabbt. Skumglas ska kompakteras innan vi kan köra på det med larvburna maskiner, det är en detalj som kan skilja mellan olika material. Men i det stora hela ser jag absolut inget negativt med skumglas, tvärtom, konstaterar han.  

Andra aspekter kring hanteringen?

– När det gäller friktionsvinklar stämmer de uppgifter vi fått på förhand. Dessutom kan vi ta hand om skumglaset direkt när det kommer, vi behöver inte lägga tid på att flytta det. 

OM HASOPOR

Hur har kontakterna med Hasopor fungerat liksom leveranserna?

– Jag tycker allt har fungerat bra faktiskt. Smidigt. Vi har vanligast haft leveranser från fyra bilar per dag men vid några tillfällen var det upp till åtta per dag, säger Lennart. 

Hur har du planerat mottagningen under dagarna?

– I början tog vi in två bilar samtidigt eftersom vi hade större ytor att arbeta med. Men i takt med minskande ytor disponerade vi ankomsterna annorlunda, förklarar han. 

– Det har varit mycket intressant att använda ett helt nytt material och jag kan absolut tänka mig att använda skumglas i andra framtida projekt, avslutar Lennart Lindvall.

Prosjekt

Ny skola med idrottshall vid Fornudden i Tyresö

Uppdragsgivare

Tyresö kommuns barn- och utbildningsförvaltning

Byggaktör

Tyresö kommuns fastighetsavdelning

Huvudentreprenör

NCC Building Sweden, Avd. Hus

Markentreprenör

NEKAB, Nordisk Entreprenad och Konsult AB

Metodval

Lastkompensation

Produktval

Hasopor skumglas

Volym

Sammanlagt cirka 11 000 m3

Liknande projekt

Fornudden

Igelsta Strand

Liseberg

Liseberg

Kretsloppsparken

Kongahälla

Göta kanal 2.0

Menigo Foodservice Strängnäs

BoKlok Trosa